Fékrendszerek I.- Gumikerekes gépek fékrendszerei. Rendszerek, követelmények és vizsgálatok (Magyar Szabvány)

Szakcikkek - 2009-09-21 17:00:45 nyomtatás cikk nyomtatásaMostani cikksorozatunk a fékrendszerek témakörét járja körbe. Az első cikk a fékrendszerekkel szemben támasztott követelményekkel, illetve vizsgálatukkal foglalkozó magyar szabványból készült kivonat.

A Magyar Szabványügyi Testület által 1999. júniusában kiadott MSZ EN ISO 3450 sz. Magyar Szabvány alapján: (kivonat)

(Az alapul szolgáló nemzeti szabvány teljesen megegyezik az EU ISO 3450: 1996 európai szabvánnyal.)

1. Alkalmazási terület:

A nemzetközi szabvány az építési munkahelyeken vagy a közúton közlekedő földmunkagépek fékrendszereinek működési és vizsgálati alapkövetelményeire tartalmaz előírásokat, hogy lehetővé tegye a fékezőképesség egységes értékelését. A nemzetközi szabvány az üzemi, a biztonsági és a rögzítő fékrendszerekre, valamint a visszatartó fékekre vonatkozik.
E nemzetközi szabvány az ISO 6165-ben meghatározott önjáró, gumikerekes rakodógépekre, traktorokra, földgyalukra, traktorkotrókra, földnyesőkre és a dömperekre érvényes.

2. Fogalom- meghatározások:

Fékrendszer: a gépet fékező és/vagy megtartó, egymással összekapcsolt alkotóelemek összessége. A fékrendszer kezelőelemből, erőátviteli egységekből és a fékszerkezetből, továbbá ha a gép úgy van kialakítva, visszatartó fékből áll.

Üzemi fékrendszer: elsődleges fékrendszer a gép megállására és rögzítésére.

Biztonsági fékrendszer: másodlagos fékrendszer a gép megállására, ha az üzemi fékrendszer meghibásodik.

Rögzítő fékrendszer: fékrendszer az álló gép helyzetének megtartására

Visszatartó fék: energiaelnyelő berendezés, melyet rendszerint a lejtőn haladó gép sebességének ellenőrzésére használnak

Féktávolság, s: a vizsgálati pályán a gép által a fék kezelőelemének működésétől a gép teljes megállásáig megtett út

Átlagos lassulás, a: a menetsebesség átlagos csökkenése a fék kezelőelemének működtetésétől a gép teljes megállásáigVizsgálati pálya: az a terület, amelyen a vizsgálatot végzik (lásd 3.4. szakasz második bekezdés)

3. Általános követelmények:

3.1. A szükséges fékrendszerek:

A gépen legyen: a) üzemi fékrendszer
b) biztonsági fékrendszer
c) rögzítő fékrendszer

A fékrendszernek ne legyen olyan kapcsolóegysége, mint pl. tengelykapcsoló vagy kapcsolható hajtómű, amely a fékszerkezet működését hatástalanítja.
A hidegindítási feltételek javítása érdekében az energiabevezetés megszakítását, amely a fékhatás megszakításához is vezet, úgy kell végezni, hogy a rögzítőfék a kikapcsolás közben hatásos maradjon.

3.2. Közös elemek:

A fékrendszereknek lehetnek közös szerkezeti elemei. Azonban a gumiabroncsok kivételével egyik alkatrész meghibásodása se csökkentse a fékrendszer hatékonyságát olyan mértékben, hogy a biztonsági fékrendszerekre a 3.4. szakaszban és a 2., a 3. vagy a 4. táblázatban előírt követelmények ne teljesüljenek. Kivételt képez a kombinált üzemi és biztonsági fékrendszert működtető közös kezelőelem (emelőkar, pedál, kapcsoló stb.), amely azzal a feltétellel alkalmazható, hogy van más dinamikus fékhatás, amely képes a gépet a biztonsági fékrendszer 2., 3. vagy a 4. táblázat szerinti dinamikus féktávolság 120%-án belül lefékezni. Ez a fékezés lehet automatikus és fokozatmentes.

3.3. Üzemi fékrendszer:

- Minden gép feleljen meg az üzemi fékrendszerekre vonatkozó 5.5. és 5.6. vagy az 5.7. szakasz szerinti követelményeknek.

- Ha az üzemi fékrendszer más rendszereket is ellát energiával, akkor e rendszerek minden hibáját az üzemi fékrendszer hibájának kell tekinteni.

- Minden gépnek olyan fékszerkezete legyen, amely azonos fékhatást fejt ki legalább az egyik tengely mindegyik kerekére. Nyerges vontatású gépnek olyan fékszerkezete legyen, amely a vontatógép és a nyerges egység legalább egy-egy tengelyére hat.
- Az üzemi fékrendszer fokozatos fékezésű legyen.

3.4. Biztonsági fékrendszer:

- Minden gép feleljen meg a biztonsági fékrendszerekre vonatkozó 5.6. vagy az 5.7. szakasz szerinti követelményeknek.
- A biztonsági fékrendszer fokozatos fékezésű legyen.

3.5. Rögzítő fékrendszer:

- A rögzítő fékrendszer kapcsolóegységét, amelyet meghibásodott gépek vontatására terveztek a kezelőhelyen kívül kell elhelyezni, hacsak a kapcsolót nem kell haladéktalanul ismét hatástalanítani.
- Minden gép feleljen meg a rögzítő fékrendszerekre vonatkozó 2.3.5.5. szakasz szerinti követelményeknek.
- Működtetés után a fékrendszer nem függhet kimerülő energiaforrástól. A rögzítő fékrendszernek lehet közös eleme más fékrendszerrel, ha teljesülnek a 2.3.5.5. szakasz szerinti követelmények.

3.6. Az energiatárolók figyelmeztető berendezése:

Ha az üzemi fékrendszer tárolt energiával működik, akkor legyen olyan figyelmeztető berendezés, amely jelzést ad, mielőtt az energiaszint a gyártó által előírt magasabb energiaszint 50%-a alá vagy az üzemi fékrendszerrel támasztott követelmények teljesítéséhez szükséges energiaszint alá csökken, aszerint, hogy melyik a magasabb energiaszint.
A berendezés folyamatos fény- és/vagy hangjelzéssel azonnal figyelmeztesse a gépkezelőt. A nyomást vagy vákuumot jelző mérőműszerek önmagukban ennek a követelménynek nem felelnek meg.

4. Vizsgálati feltételek:

A vizsgálatok végzésekor a gyártó biztonsági előírásait figyelembe kell venni.

A vizsgálati pálya jól tömörített alapú, kemény és száraz felületű legyen. A talaj nedvessége a fékezésvizsgálatot hátrányosan ne befolyásolja. A vizsgálati pálya a haladási irányra merőlegesen legfeljebb 3% -os dőlésű lehet. A vizsgálati pálya gyorsítási szakasza elég hosszú egyenletes felületű és állandó lejtésű legyen, hogy biztosítsa a kívánt gépsebesség elérését a fékezés előtt.

A géptömeg és a tengelyterhelés-eloszlás az alábbiak szerint:

- A gépek vizsgálati tömege, kivéve a dömpereket és a földnyesőket a hasznos teher nélküli legyen, a gyártó által megengedett tengelyterheléssel.
- A dömperek és a földnyesők vizsgálati tömege tartalmazza a hasznos terhet is. Az össztömeg (a gépteher és a hasznos teher összege) feleljen meg a gyártó által megengedett össztömegnek és a megengedett tengelyterhelésnek.

A fékrendszerekre vonatkozó összes jellemző, pl. gumiabroncsméret és gumiabroncsnyomás, fékbeállítás, a figyelmeztető berendezés bekapcsolási pontja, feleljen meg a gépgyártó előírásainak. A fékrendszerek nyomása a gépgyártó által élőírt tartományon belül legyen. Az egyes fékezésvizsgálatok közben a fékrendszereken kézi utánállítást nem szabad végezni.

Ha a géphajtóműnek több változtatható sebességfokozata van, akkor a féket az előírt vizsgálati sebességnek megfelelő fokozatban kell vizsgálni. A teljesítmény- átvitel a teljes megállásig legyen kikapcsolható.

Az üzemi fékrendszer vizsgálatai során a visszatartó fék nem használható. Használata azonban megengedett a biztonsági fékrendszer vizsgálata során.

Az olyan gépen, amelyen a gépkezelő több tengelyhajtást kapcsolhat be, a fék csak akkor vizsgálható, ha a nem fékezett tengelyek ki vannak kapcsolva.

Tolólapokat, rakodókanalakat, egyengető- és egyéb munkaszerelékeket a gyártó által megadott szállítási helyzetben a géppel együtt kell szállítani.

A fékek vizsgálat előtti becsiszolása megengedett. A becsiszolási eljárást a gép kezelési és/vagy karbantartási utasításában kell leírni, és szükség esetén a gépgyártóval kell egyeztetni.

Közvetlenül a vizsgálat előtt a gépet addig kell üzemeltetni, amíg a kenőanyagok, pl. motor- és hajtóműolaj, elérik a gyártó által megadott, szokásos üzemi hőmérsékletet.

A vizsgálati sebesség az a menetsebesség, amelyet közvetlenül a fék kezelőelemének működtetése előtt mértek.

Az átlagos lassulás a 2 szakasz vonatkozó bekezdése szerint számítható.

5. Követelmények:

5.1. A fékrendszer kezelőelemei:

- A fékrendszer működtetéséhez szükséges erő ne haladja meg az 1. táblázat megengedett értékét.

1. táblázat: Fékrendszerek kezelőelemeire a vizsgálat szerint kifejtett legnagyobb erő- A fékrendszerek összes kezelőelemét a kezelőülésben ülő személynek kell tudnia működtetni. A biztonsági és a rögzítő fékrendszer kezelőelemeit úgy kell elrendezni, hogy működtetésük után a kezelőülésből ne legyenek kioldhatók, kivéve, ha a kezelőülésből ezek azonnal ismét működtethetők.

5.2. Az üzemi fékrendszer energiaszint-visszaállása (Energiatárolók):

A motorfordulatszám kezelőelemét a legnagyobb fordulatszámra (minˉ¹) vagy frekvenciára (minˉ¹) kell beállítani. A féknyomást a fékszerkezet közelében kell megnézni. Az üzemi fékrendszer a következők szerinti működtetését követően (lásd 5.4.) az első működtetéskor mért nyomás legalább 70%-át teljesítse:

a) dömperek, földnyesők és kotrógépek esetén: 12-szer, a percenként négy működtetés ütemében;
b) rakodógépek, földgyaluk, traktorok és traktorkotrók esetében: 20-szor, a percenként hat működtetés ütemében.

5.3. A biztonsági fékrendszer működőképessége (Energiatárolók):

Ha a biztonsági fékrendszer az üzemi fék energiatároló(i)ból kapja az energiát, akkor azok, energiaszintje –szakaszos energiabevezetés és a gép nyugalmi helyzete esetén- az üzemi fékrendszer ötszöri teljes működtetése után még legyen elegendő ahhoz, hogy a biztonsági fékrendszer feleljen meg az 5.6. szakasz 2.4. bekezdése és az 5.7. szakasz 2.2. bekezdése szerinti követelményeknek.

5.4. Az energiatárolók figyelmeztető berendezése:

Az üzemi fékrendszer energiaszintjét megfelelő intézkedésekkel csökkenteni kell. A figyelmeztető berendezésnek (lásd az 3.6. szakaszt) működnie kell, mielőtt az energiaszint a gyártó által előírt magasabb energiaszint 50%-a alá, vagy az alá az energiaszint alá csökken, amely szükséges, hogy a biztonsági fékrendszerre vonatkozó 5.6. szakasz 2.4. bekezdése és az 5.7. szakasz 2.2. bekezdése szerinti követelmények teljesüljenek, aszerint, hogy melyik a magasabb energiaszint. A figyelmeztető berendezésnek működnie kell, mielőtt a biztonsági fékrendszer automatikusan működésbe lép.

5.5. Rögzítőképesség:

Minden gépet az 4. fejezet szerinti vizsgálati pályán mind előre-, mind hátramenetben kell vizsgálni.

Az 5.7. szakasz szerinti gépek kivételével, a gépet kikapcsolt hajtómű (a hidraulikus szerkezet kivételével) esetén az üzemi fékrendszer 25%-os lejtőn legyen képes megtartani.

A rögzítő fékrendszer kikapcsolt hajtómű esetén legyen képes a gép megtartására:

a) csuklós kormányzású és merev alvázas dömperek valamint földnyesők esetén 15%-os lejtőn, a 4. szakasz dömperekre és a földnyesőkre vonatkozó vizsgálati tömegével;
b) a többi gép esetén 20%-os lejtőn, a 4. szakasz, gépek vizsgálati tömegével.

Ha az előző két szakaszban előírt vizsgálatok nem valósulnak meg, akkor a vizsgálatokat el lehet végezni:

a) vagy billenthető, csúszásmentes felületű emelvényen, amelyet megdöntenek,
b) vagy álló helyzetű gépre ható húzóerővel, amikor a gép működtetett fékkel és üresen járó hajtóművel legfeljebb 1%-os lejtőn menetirányban áll. A húzóerőt a talajközelben, vízszintesen kell kifejteni legalább az előbbi szakaszokban előírt lejtőkkel egyenértékű erő eléréséig.

A newtonban kifejtett egyenértékű erő:
- a gép kilogrammban mért tömegének 2,38-szorosa 25%-os lejtő esetén;
- a gép kilogrammban mért tömegének 1,92-szerese 20%-os lejtő esetén;
- a gép kilogrammban mért tömegének 1,46-szorosa 15%-os lejtő esetén.


5.6. Fékezési képesség (nem vonatkozik az 5.7. szakasz szerinti dömperekre):

1. Vizsgálati feltételek:

1.1. A fékezési képességet a következő két menetsebesség közül a nagyobb figyelembevételével kell vizsgálni:

- a gép a gyártó által előírt legnagyobb menetsebességének 80%-a, vagy
- 32 km/h.

Ha a legnagyobb menetsebesség kisebb, mint 32 km/h, akkor a legnagyobb elérhető menetsebességgel kell vizsgálni. A vizsgálati sebesség 3 km/h-n belül feleljen meg az előbb megadott vizsgálati sebességnek.

1.2. A vizsgálatokat a 4. fejezetben előírt vizsgálati feltételek között kell elvégezni.

1.3. A vizsgálati pálya lejtése menetirányban ne legyen nagyobb, mint 1%.

2. Vizsgálat hideg fékszerkezetekkel:

2.1. Hideg fékszerkezetekkel kezdve, a féktávolságokat mind az üzemi fékrendszerrel, mind a biztonsági fékrendszerrel vizsgálni kell a gép előremenetében kétszer, egyszer-egyszer a vizsgálati pálya mindegyik irányában és legalább 10 min időközökkel a lefékezések között.

2.2. A vizsgálati jegyzőkönyvben a gép mért féktávolságaként, illetve a menetsebességeként az 5.6. szakasz 2.1. bekezdése szerinti két vizsgálat (egyszer-egyszer a vizsgálati pálya mindegyik irányában) középértékét kell megadni.

2.3. Az üzemi fékrendszer a gépet a 2. vagy a 3. táblázat szerinti féktávolságon belül állítsa meg (lásd 3.3. szakaszt).

2.4. A biztonsági fékrendszer a gépet a 2. vagy a 3. táblázat szerinti féktávolságon belül állítsa meg (lásd 3.4. szakaszt).

Ha a gépen biztonsági fék van, akkor az használható a vizsgálat előtt és közben. A gép gyártójának, a visszatartó fékre vonatkozóan a kezelési utasításokban meg kell adni a legnagyobb megengedett menetsebességet és/vagy a bekapcsolandó sebességfokozatot a meghatározott lejtésű pálya bejárásához. A kezelőhelyen a gépkezelő számára megfelelő, jól látható tájékoztató táblát kell elhelyezni.

3. Vizsgálat meleg fékszerkezetekkel:

3.1. A gépet az 5.6. szakasz 1. fejezete szerint kell vizsgálni.

3.2. Az üzemi fékszerkezeteket négy egymást követő megállás során úgy kell működtetni, hogy a gép legnagyobb lassulását a kerekek csúszása nélkül valósítsa meg. Mindegyik megállás után a gépet a lehető legnagyobb gyorsítással eredeti vizsgálati sebességre fel kell gyorsítani. Az egymást követő fékezések után mért ötödik fékezés féktávolsága ne legyen nagyobb, mint az 5.6. szakasz 2.2. bekezdés szerinti féktávolság 125%-a.

5.7. 32000 kg feletti, csuklós kormányzású és merev alvázas dömperek fékezési képessége:

1. Vizsgálati feltételek:

1.1. A vizsgálatokat a 4. fejezet szerinti feltételek között kell elvégezni.

1.2. A vizsgálati pálya a gép menetirányában 9(±1) % lejtésű legyen.

1.3. A hajtóműben azt a sebességfokozatot kell bekapcsolni, amelyben a motor a gyártó által meghatározott legnagyobb fordulatszámot (minˉ¹) vagy frekvenciát (minˉ¹) nem lépi túl.

2. Fékezési vizsgálat:

2.1. Az üzemi fékrendszert 50(±3) km/h menetsebességről való öt fékezési vizsgálattal, a fékezések közti 10-20 min időközzel kell vizsgálni, vagy a sík pályán elérhető legnagyobb
sebességről, ha az kisebb. Egyik féktávolság sem haladhatja meg a 4. táblázatban megadott értéket.

2.2. A biztonsági fékrendszert 25(±2) km/h menetsebességről való egyetlen fékezésvizsgálattal kell vizsgálni. Ha a gépen visszatartó fék van, akkor az használható a vizsgálat előtt és közben. A féktávolság ne haladja meg a 4. táblázatban megadott értéket.

3. Gépkezelői tájékoztató és tájékoztató tábla:

A dömpergyártónak a kezelési utasításban meg kell adnia a meghatározott lejtőszakaszra a megadott dömper megengedett legnagyobb menetsebességét és/vagy a bekapcsolandó sebességfokozatot. A vezetőfülkében a gépkezelő számára megfelelő, jól látható tájékoztató táblát kell elhelyezni.

2. táblázat: Rakomány nélkül vizsgált gépek megengedett féktávolsága m-benmegjegyzés: v>0 , km/h–ban mérve (lásd az 5.6. szakasz 2.1. bekezdés)

3. táblázat: Rakománnyal vizsgált gépek megengedett féktávolsága m-ben, kivéve a 32000 kg feletti, csuklós kormányzású és merev alvázas dömpereket1. megjegyzés: v>0 , km/h–ban mérve (lásd az 5.6. szakasz 2.1. bekezdés)
2. megjegyzés: ha a menetsebesség km/h akkor a korrekciós
tényező elmarad

4. táblázat: A 32000 kg feletti, csuklós kormányzású és merev alvázas
dömperek megengedett féktávolsága m-ben
1. megjegyzés: v>0 , km/h–ban mérve (lásd az 5.7. szakasz 2.1. bekezdés)
2. megjegyzés: α: a lejtés % - ban

Horváth Péter tanulmánya alapján
Konzulens: Dr. Balpataki Antal


A Szakcikkek rovat további cikkei:

Útrehabilitáció hidegmaró alkalmazásával IV.
Építőgépeken alkalmazott újszerű vezérlési módok XI.
Útrehabilitáció hidegmaró alkalmazásával III.
Földmunkagépek minőségi vizsgálata I.
Építőgépeken alkalmazott újszerű vezérlési módok X.A gépnet.hu legfrissebb hírei:

Az SSAB öt új termékcsaládot vezet be az egyedi ügyféligények kielégítésére
Strenx acél: magasság határok nélkül
Melior Laser: beszállítói pozíció új iparágakban
Laser Plus: acél, ami tökéletes simaságot garantál
Ruukki Laser Plus – tökéletes sima felület a lézervágás utánLegolvasottabb a gépneten:

BOSCH DLE 50 digitális lézeres távolságmérő TESZT!
Új anyagtípus: bórral ötvözött acél
Helyszíni cölöpözések II.- Helyszíni cölöpözési technológiák
Munkagépvásárlás külföldről - előnyök és buktatók
Geotermikus hőerőmű Iklódbördöcén